De kleine lettertjes...

Duidelijkheid werkt voor iedereen prettiger !

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Studio Bendy wordt gesloten.
  Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten door Studio Bendy.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, bestellingen, opdrachten en alle overige door Studio Bendy verrichtte handelingen, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst.
 2. Door ondertekening van een overeenkomst met Studio Bendy verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. De door Studio Bendy gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 2. Een door Studio Bendy gemaakte offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.
 3. Studio Bendy is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk en ondertekend binnen 30 dagen, aan Studio Bendy wordt bevestigd.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 5. Uitvoeringstermijnen zijn steeds aangegeven bij wijze van inlichting. Laattijdigheid geeft geen aanleiding tot schadevergoeding.

Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de offerte aanvaard en ondertekend heeft, en deze terug aan Studio Bendy heeft bezorgd.
 2. De opdrachtgever die een offerte aanvaard en ondertekend heeft, en deze terug aan Studio Bendy heeft bezorgd ter akkoord, dient een voorschot van 25% van het totale offertebedrag te betalen bij aanvang van de opdracht.
 3. Wijzigingen of aanvullingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk of per e-mail gebeuren.

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst wordt steeds aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 6. Prijzen, facturatie en betalingen

 1. Alle prijzen zijn in euro en all-in (BTW en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd).
 2. Een tariefwijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Studio Bendy van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Facturering van een websiteontwerp vindt bij opdracht plaats. Facturering van onderhoudskosten, hosting en domeinnaam gebeurt per jaar vooraf. Alle overige bedragen worden gefactureerd bij oplevering.
 4. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Studio Bendy aangegeven wijze, in euro.
 5. Geen enkel gebruik van door Studio Bendy afgeleverd fotografisch werk, op welke wijze dan ook, is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige openstaande factuur van Studio Bendy nog niet heeft voldaan.
 6. Studio Bendy heeft het recht zijn tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de opdrachtgever bekend gemaakt. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Artikel 7. Onderhoud van website en onderhoudscontracten

 1. Deze voorwaarden gelden voor een 1 (één) jarig onderhoudscontract voor een bestaande website.
 2. Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina´s van de website.
 3. Onderhoud van alle links op de pagina´s van de website eens per maand.
 4. Het toevoegen van nieuwe teksten op reeds bestaande pagina´s. Wijzigingen aan teksten worden éénmalig uitgevoerd mits binnen 2 weken aangeleverd, gerekend vanaf de aflevering van de website.
 5. Herhaling van aanmelden van de website op bestaande zoekmachines twee keer per jaar.
 6. Onderhoud van contacten met het hostingbedrijf indien toepasselijk.
 7. Kosten van een onderhoudscontract gelden voor één jaar en moeten vooraf, binnen 14 dagen na ondertekening van het onderhoudscontract worden voldaan.
 8. De opzegtermijn voor een onderhoudscontract is drie maanden voor het einde van de contractdatum.

Artikel 8. Hosting en domeinnaam

 1. De betaling van het aanvragen van een domeinnaam en hosting dient bij vooruitbetaling te geschieden. Zodra de kosten voor het aanvragen van een domeinnaam en hosting zijn voldaan worden deze door Studio Bendy bij de hostingprovider aangevraagd.
 2. De jaarlijkse facturatie van hosting en domeinnaam vindt plaats in de maand voor deze waarin het oorspronkelijke contract is afgesloten.
 3. De opzegtermijn voor hosting en domeinnaam is 3 maanden voor de begindatum. Deze moet schriftelijk worden opgezegd voor het einde van de begindatum.

Artikel 9. Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Bendy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Studio Bendy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Bendy zijn verstrekt, heeft Studio Bendy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij anders afgesproken.
 2. Plaatsing van het Studio Bendy logo en/of tekstlink naar Studio Bendy op de website van de opdrachtgever.
 3. Studio Bendy mag de website van opdrachtgever gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders afgesproken.

Artikel 10. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Studio Bendy zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
 2. Studio Bendy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Studio Bendy kenbaar behoorde te zijn.
 3. Voor het uitvoeren van een opdracht heeft Studio Bendy het recht beroep te doen op derden in het kader van de werkzaamheden noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Studio Bendy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst , schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 11. Duur en beëindiging

 1. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 3 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd voor een duur van 1 jaar.
 2. Onderhoudscontracten afgesloten tussen opdraachtgever en Studio Bendy kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 3. Studio Bendy kan een overeenkomst met de opdrachtgever onmiddellijk beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Studio Bendy gesloten overeenkomst(en).

Artikel 12. Copyright (websites en foto´s)

 1. Alle door de opdrachtgever aan Studio Bendy verstrekte goederen worden aan opdrachtgever terug bezorgd.
 2. Alle door Studio Bendy ontwikkelde websites en fotografische werken kunnen door Studio Bendy voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de opdrachtgever.
 3. Op de door Studio Bendy ontwikkelde websites en fotografische werken berust copyright.
 4. In geval van overeengekomen gebruik op internet zal de opdrachtgever ervoor zorgdragen dat de afmetingen van het door hem op internet afgebeelde fotografische werk niet groter is dan 800 bij 600 pixels.
 5. De naam van Studio Bendy dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 6. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Studio Bendy.
 7. Bij openbaarmaking van een fotografisch werk dient de opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Studio Bendy te bezorgen.
 8. Mocht u van mening zijn dat wij uw copyright of auteursrecht schenden dan verzoeken wij u om ons hierover zo spoedig mogelijk te informeren. U dient aan ons aannemelijk te maken dat u de rechtmatige eigenaar/maker bent van het materiaal welke wij op onze site of elders hebben geplaatst. Als mocht blijken dat dit materiaal u wettelijk toebehoort dan voegen wij direct de bronvermelding toe indien mogelijk of verwijderen het van onze site.

Artikel 13. Overmacht

 1. In geval van overmacht is Studio Bendy gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. Studio Bendy is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Studio Bendy geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op al onze diensten en met ons gesloten overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.
 3. Studio Bendy kan op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen deze algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de website. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. Studio Bendy heeft het recht om geleverde producten of diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 15. Derden

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Studio Bendy volledig vrij in de keuze van toeleveranciers en derden met wie hij werkt om tot de uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.
 2. Studio Bendy is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door derden waarmee hij samenwerkt, worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Studio Bendy doorgevoerd.
 3. Studio Bendy is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens van de opdrachtgever) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud

 1. De opdrachtgever is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden door Studio Bendy niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk op voorhand gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.
 2. De door Studio Bendy vervaardigde website is en blijft na betaling van de overeengekomen verschuldigde vergoeding eigendom van de opdrachtgever.

Artikel 17. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door Studio Bendy slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Studio Bendy verstrekt deze informatie (naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc.) nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke op voorhand gevraagde en gegeven toestemming.